Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Acara Halal Bil Halal


Pidhato yaiku omongan/ucapan kang ditata kanthi apik lan disampekake marang wong liya. Pidhato minangka salah sawijine ketrampilan lisan kanggo ngungkapake isine pikiran, perasaan, gagasan, warta lan liya-liyane.

B. Jenis-jenis  pidhato adhedhasar yaiku:
 1. Pidhato pembukaan, yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa acara utama MC.
 2. Pidhato pengarahan, yaiku pidhato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan.
 3. Pidhato sambutan, yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu, kanthi wektu kangm ung sadhela, amarga sing menehi sambutan ora mung wong siji.
 4. Pidhato peresmian, yaiku pidhato kang dilakokake dining wong kang dueni pangaribowo kanggo ngresmekake samu barang.
 5. Pidhato laporan, yaiku pidhato kang isine ngelaporake sawijining tugas utowo kegiatan.
 6. Pidhato pertanggung jawaban, yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban tugas utama/kagiyatan.
C. Carane gae pidhato

Supaya bisa nindakake pidhato kanthi lancar becike nggawe reng-rengan luweh disek.
 1. Salam pambuka
 2. Pambuka kang gambarake isi nganti ringkes
 3. Isi pidhato kang gambarake maksud, gambaran, sasaran, lan liya-liyane
 4. Penutup kang gambarake dudutan, pangarep-arep
 5. Salam penutup

 

 Di Blog ini banyak sekali contoh pidato bahasa jawa seperti pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa tentang kesehatanpidato bahasa jawa brainly, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pidato 17 agustus 1945 di sekolah, contoh pembuka dan penutup pidato bahasa jawa dan Lainnya Untuk Lebih lengkapnya Kalian Bisa lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa di Bawah ini.

 

  
    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Kawula nuwung, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung Dumadi” tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan pan jengengan sadaya.

    Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, denen kawula cumanthaka marak mangarsa hanggempi kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awratipun hamastuti jejibahan luhur kula piniji minangka duta saraya sarina saking  panjenenganipun bapa/ibu…………..(besan), kula kadhawuhan nglarapaken puta calon temanteng kakung, mugi katur panjenenganipun bapak/ibu……….(ingkang mengku gati).

    Penjenenganipun bapa……. (ingkang nampi) ingkang jumeneng hangembani wuwus minangka sulih sarira saking penjenenganipun bapa/ibu……..ingkang winantu sagunging pakurmatan. Wondene menggah sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan.

    Ingkang sepisan, ngaturaken sewu agenging kalepatan dene panjengengan bapa/ibu…… boten segad hanindakaken piyambak masrahaken putranipun calon temanten kakung, kapeksa namung saged ngaturaken salam taklim mugi katura ing panjenenganipun bapa/ibu…. Ingkang lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun, bilih ngaturaken salam taklim mugi katura ing pangjengengan Bapa/ibu…….., ingkang lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun, bilih anggenipun mengku karya hanetepi darmanging asepuh, hangrakit sekar cepaka mulya, hamiwaha putra maharga siwi, tetepa winengku ing suka basuki.

    Jangkep kapin kalih, rehning putra calon temanten kakung pun bagus……… atmaja kakung saking Bapa/ibu ….. ingkang pidalem ing…….sampun kelampahan ijab/dhaup suci kalyan Rara……… kenya siwi saking panjenenganipun bapaibu…… kala wau diten surya kaping……wanci tabuh………… mapan ing dalem……mriki kanthi nirbaya nir wikara boten wonten alangan satunggal punapa.

    Sarehning sampun ndungkap titiwanci tumapaking gati, pramila calon temanten kakung kula pasrahaken mugi tumunten katindakna dhaup panggihing temanten, anut satataning adat widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing …………. Kula sapangombyong tansah jumurung ing karsa, sinartan puji donga mugi Gusti tansah ngijabahi dhumateng temanten sarimbit anggenipun amangun brayat enggal, tansah manggih guyup rukun atut runtut ayem tentrem rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya.

    Denen ingkang wekasan sasampunipun paripurmaning pahargyan kula sarombongan pangombyong temanten kakung, keparenganyuwun pamit saha nyuwun pangestu mugi-mugi lampah kawula sarombongan manggih wilujeng kalis saking pringga bayaning marga.

    Semanten ugi hambok bilih anggen kawula mingaka talanging basa wonten gonyak-ganyuking wicara, kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krami kawula tansah nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

    Aakhirul kalam, billahi taufik wal hidayat

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
. 

Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Indonesia yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

pidato bahasa jawa, teks pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa singkat, pidato perpisahan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa krama alus singkat, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa pendidikan, contoh teks pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato perpisahan kelas 9 bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema pendidikan, pidato bahasa jawa tentang lingkungan, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, pidato bahasa jawa pendek, pidato bahasa jawa singkat padat, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa krama alus, naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan, jenis pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pantun penutup pidato bahasa jawa, contoh teks pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang narkoba, pidato singkat bahasa jawa, pidato perpisahan kelas 6 bahasa jawa, kalimat pembuka pidato bahasa jawa, kumpulan pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa narkoba, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pembukaan pidato bahasa jawa krama alus, pidato bahasa jawa krama, pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, contoh pidato bahasa jawa tentang lingkungan, pidato bahasa jawa krama inggil, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 6, penutup pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan, contoh pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat tentang perpisahan, contoh pidato perpisahan bahasa jawa, pembuka pidato bahasa jawa

 

23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Lengkap) Singkat, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Berbagai Tema, 20+ Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat Padat dan Jelas, Pidato Bahasa Jawa Tentang Hari Santri Nasional , Contoh Pidato Bahasa Jawa yang Baik dan Benar, 13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan, Perpisahan, SESORAH (PIDATO BAHASA JAWA),Contoh Kalimat Pembukaan Untuk Pidato Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa beserta Cara Membuatnya, Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek,Jual Produk Buku Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap,Jual Produk Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap, Materismk.my.id

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Acara Halal Bil Halal"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel