Contoh Pidato Bahasa Jawa atau Sesorah Bahaya Narkoba


Pidato bahasa Jawa atau disebut juga dengan Sesorah dalam bahasa Indonesia berarti menyampaikan sebuah gagasan ataupun informasi dengan menyampaikannya di depan banyak orang untuk tujuan tertentu.Sama halnya dengan pidato berbahasa Indonesia, inti dari sesorah juga banyak kesamaannya, yang berbeda hanyalah bahasa sesorah yang menggunakan bahasa Jawa.Sesorah bisa dikatakan sebagai pidatonya orang Jawa karena itu sesorah dikenal juga dengan sebutan pidato bahasa Jawa. Sesorah atau pidato bahasa Jawa ini pada umumnya dilakukan pada acara tertentu, biasanya pada acara yang diadakan oleh warga pedesaan yang masih kental dengan adat Jawa, acara sekolah, maupun acara lainnya.

Namun, sering kali sesorah atau pidato bahasa Jawa juga diadakan di sekolah di acara tertentu. Nah, pada kesempatan ini kita akan memberikan salah satu contoh sesorah atau pidato bahasa Jawa dengan berbagai tema. 

Pidato dalam Bahasa Jawa

Pidhato yaiku omongan/ucapan kang ditata kanthi apik lan disampekake marang wong liya. Pidhato minangka salah sawijine ketrampilan lisan kanggo ngungkapake isine pikiran, perasaan, gagasan, warta lan liya-liyane.

B. Jenis-jenis  pidhato adhedhasar yaiku:
 1. Pidhato pembukaan, yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa acara utama MC.
 2. Pidhato pengarahan, yaiku pidhato kanggo ngarahake sawijine kagiyatan.
 3. Pidhato sambutan, yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu, kanthi wektu kangm ung sadhela, amarga sing menehi sambutan ora mung wong siji.
 4. Pidhato peresmian, yaiku pidhato kang dilakokake dining wong kang dueni pangaribowo kanggo ngresmekake samu barang.
 5. Pidhato laporan, yaiku pidhato kang isine ngelaporake sawijining tugas utowo kegiatan.
 6. Pidhato pertanggung jawaban, yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban tugas utama/kagiyatan.
C. Carane gae pidhato

Supaya bisa nindakake pidhato kanthi lancar becike nggawe reng-rengan luweh disek.
 1. Salam pambuka
 2. Pambuka kang gambarake isi nganti ringkes
 3. Isi pidhato kang gambarake maksud, gambaran, sasaran, lan liya-liyane
 4. Penutup kang gambarake dudutan, pangarep-arep
 5. Salam penutup

 

 Di Blog ini banyak sekali contoh pidato bahasa jawa seperti pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa tentang kesehatanpidato bahasa jawa brainly, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pidato 17 agustus 1945 di sekolah, contoh pembuka dan penutup pidato bahasa jawa dan Lainnya Untuk Lebih lengkapnya Kalian Bisa lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa di Bawah ini.

 

  
Assalamu’alaikum Wr Wb
Dumateng pangarsanipun Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Solo ingkang kinabekten,
Bapak Ibu guru pawiyatan SMP Negeri 1 Solo ingkang saestu sunuba ing pakurmatan;
Saha kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Mangga kita sedaya sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT ingkang sampun nglimpahaken kanikmatan-Ipun saingga kita sedaya saged ngempal wonten mriki kanthi lancal lan mboten wonten alangan satunggal menapa.
Shalawat saha salam mugi tansah katetepna dumatheng nabi junjungan kita sedaya, nabi agung, nabi mulia, nabi Muhammad SAW, kaluarganipun, para sahabat uga pandherekipun ngantos akhir zaman.
Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,

Pidato bahasa jawa bahaya narkoba wonten injing menika keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sami satunggaling sesorah kanthi irah-irah “Bahayane Narkoba”. Ananging sakderengipun mbok bilih anggen kula matur samangkih kathah kalepatan lan kekeliruan saestu kula nyuwun pangapunten.

Sagung para rawuh ingkan bagya mulya,
Kados menapa ingkang kita sami mangertosi bilih narkoba menika dados satuggaling momok kang saestu mbebayani dening kita sedaya langkung-langkung sakabehi bangsa Indonesia. Sinaosa Badan Narkotika Nasional utawi BNN sampun sae anggenipun ngemban amanah kagem mbrantas penyalahgunaan narkoba ananging dugi detik menika taksih kathah masyarakat ingkang ngginakaken obat terlarang menika kagem tujuan ingkang klentu. Hukom ingkang mlampah ing Indonesia kadose dereng ndamel sedaya pelaku ajrih dumateng hukuman menika.

Mila saking menika, wonten kasempatan menika ugi kula ngemutaken dumateng pribadi kula piyambak dalah para rawuh sedaya bilih Narkoba lan zat adiktif sanesipun saestu anggadahi dampak negatif ingkang kathah. Mboten namung ngrugekaken para panggina ananging ugi saged ngrugekaken sanak kadang, rencang, ugi nagari Indonesia.

Tumindak-tumindak pengginaan narkoba kewau sejatosipun saged sami kita cegah sesarengan. Nderek kegiatan sosial ingkang manfaat, ngindari pergaulan kaliyan panggina utawi pengedar narkoba ugi sami-sami ngadelaken iman lan taqwa datheng ngarsa dalem Allah SWT saestu saged nyegah pangginakan narkoba.

Sekolah utawi pawiyatan kados sekolah kita menika ugi sampun nyukakaken penyuluhan dhateng kita sedaya babagan bahaya uga akibat saking panggina narkoba. Program benten ingkang cekap wigati ugi sampun kathah, kados program waspaos Narkotika kaliyan cara nepangi ciri-ciri siswa ingkang ngginakaken narkoba.

Konjuk punika sumanggaa kita sedaya sami-sami nebihi saha ndherek memberantas pangginan narkoba. Mekaten pidato bahasa jawa bahaya narkoba ingkang saged kula aturaken, menawi enten kalepatan ing sedayanipun, saestu kula nyuwun pangapunten.

Wa bilahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb   .

 

Kumpulan Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

Berikut adalah kumpulan berbagai tema contoh teks Pidato Bahasa Indonesia yang menarik untuk Semua Kalangan. Yuk, silahkan pilih tema Pidato yang sesuai dibawah ini:

 

pidato bahasa jawa, teks pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa singkat, pidato perpisahan bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa krama alus singkat, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa pendidikan, contoh teks pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato perpisahan kelas 9 bahasa jawa, pidato bahasa jawa tema pendidikan, pidato bahasa jawa tentang lingkungan, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, pidato bahasa jawa pendek, pidato bahasa jawa singkat padat, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, pidato bahasa jawa krama alus, naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa kebersihan lingkungan, jenis pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa singkat, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6, pantun penutup pidato bahasa jawa, contoh teks pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang narkoba, pidato singkat bahasa jawa, pidato perpisahan kelas 6 bahasa jawa, kalimat pembuka pidato bahasa jawa, kumpulan pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa narkoba, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pembukaan pidato bahasa jawa krama alus, pidato bahasa jawa krama, pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, contoh pidato bahasa jawa tentang lingkungan, pidato bahasa jawa krama inggil, pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 6, penutup pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan, contoh pembukaan pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat tentang perpisahan, contoh pidato perpisahan bahasa jawa, pembuka pidato bahasa jawa

 

23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Lengkap) Singkat, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Berbagai Tema, 20+ Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat Padat dan Jelas, Pidato Bahasa Jawa Tentang Hari Santri Nasional , Contoh Pidato Bahasa Jawa yang Baik dan Benar, 13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, 14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan, Perpisahan, SESORAH (PIDATO BAHASA JAWA),Contoh Kalimat Pembukaan Untuk Pidato Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa beserta Cara Membuatnya, Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek,Jual Produk Buku Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap,Jual Produk Pidato Bahasa Jawa Murah dan Terlengkap, Materismk.my.id

 

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Bahasa Jawa atau Sesorah Bahaya Narkoba"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel